Energetyka w liczbach

Energy Market Observer
All Rights Reserved ©

Partnerzy

PKN ORLEN zakończył III kwartał 2017 roku z wynikiem EBITDA wg LIFO ponad 3 mld zł, poprawiając rezultat w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o ponad 800 mln zł. Do osiągniętego wyniku przyczynił się dalszy wzrost wolumenów sprzedaży, o 10% (r/r), rekordowy poziom przerobu ropy naftowej oraz sprzyjające otoczenie makroekonomiczne. Koncern konsekwentnie realizował strategię rozwoju przyjętą w grudniu 2016 roku. Spółka wypłaciła swoim akcjonariuszom najwyższą w historii dywidendę w łącznej wysokości 1,3 mld zł, czyli 3 zł na akcję. Kontynuowano dywersyfikację źródeł finansowania – PKN ORLEN wyemitował pierwszą serię obligacji detalicznych na kwotę 200 mln złotych, z programu obejmującego papiery dłużne na łączną kwotę 1 mld zł. PKN ORLEN znalazł się na 43. pozycji w rankingu 250 największych firm energetycznych na świecie publikowanym przez S&P Global Platts, awansując w ciągu roku o 15 miejsc.

W III kwartale 2017 roku PKN ORLEN osiągnął:

  • 3 mld zł EBITDA wg LIFO
  • 2,9 mld zł przepływów z działalności operacyjnej
  • Wzrost przerobu ropy o 19% (r/r)
  • Wzrost wolumenów sprzedaży o 10% (r/r)
  • Wzrost przychodów o 17% (r/r)

W III kwartale 2017 roku odnotowano wzrost modelowej marży downstream o 2,9 USD/bbl (r/r), przy jednoczesnym wzroście średniej ceny ropy Brent o 6 USD/bbl (r/r) i umocnieniu średniego kursu PLN względem USD i EUR. Na wszystkich rynkach, na których obecny jest Koncern, we wspomnianym okresie odnotowano wzrost konsumpcji oleju napędowego (r/r), w tym na rynku polskim o 14% (r/r). Wyższą konsumpcję benzyn (r/r) odnotowano na rynku polskim, niemieckim i litewskim, przy stabilnym poziomie na rynku czeskim.

Segment downstream Koncernu w III kwartale 2017 roku wypracował wynik EBITDA wg LIFO na poziomie 2,5 mld zł, co oznacza wzrost o 815 mln zł (r/r). Rezultat został osiągnięty dzięki wzrostowi przerobu ropy o 19% (r/r), co przełożyło się na wzrost wolumenów sprzedaży o 11% (r/r), w tym oleju napędowego o 9%, LPG o 21%, olefin o 54%, poliolefin o 217%, nawozów o 20%, PCW o 56% oraz PTA o 17%. Wzrost marż na produktach rafineryjnych, olefinach i tworzywach sztucznych był w części ograniczony ujemnym wpływem niższych marż na poliolefinach, PTA i nawozach oraz umocnieniem kursu PLN względem walut obcych.

Wynik segmentu detalicznego EBITDA wg LIFO w III kwartale 2017 roku utrzymywał się na stabilnym (r/r) poziomie i wynosił 610 mln zł. W tym czasie Koncern odnotował 8% (r/r) wzrost wolumenów sprzedaży. Na rezultat pozytywny wpływ miały wyższe (r/r) marże pozapaliwowe na rynku polskim i czeskim, ograniczone przez spadek (r/r) marż paliwowych na rynku polskim, czeskim i niemieckim. Sieć stacji w Czechach odnotowała wzrost udziałów rynkowych o kolejne 2,3 pp (r/r), przy stabilnych poziomach na pozostałych rynkach. W omawianym okresie PKN ORLEN konsekwentnie rozwijał ofertę pozapaliwową – na koniec III kwartału łącznie funkcjonowały 1753 punkty z ofertą gastronomiczną Stop Cafe,  w tym 1552 w Polsce (z czego 117 ze sklepami w nowym formacie O!Shop) 178 w Czechach i 23 na Litwie. Na początku października br. Koncern udostępnił usługę carsharingu w kolejnych dwóch miastach – Wrocławiu i Poznaniu – tym samym można z niej korzystać już na 50 stacjach paliw. Spółka zapowiedziała również uruchomienie wiosną przyszłego roku 36 stacji rowerowych zlokalizowanych na stacjach paliw w 6 miastach. Projekty te potwierdzają, że Koncern zmierza do budowy uniwersalnego modelu stacji odpowiadającego na różnorodne potrzeby klientów.

W III kwartale 2017 roku Koncern odnotował kolejny wzrost średniego wydobycia o 18% (r/r), osiągając poziom 16,7 tys. boe/d, co przełożyło się na wynik segmentu EBITDA wg LIFO w wysokości 53 mln zł. W Polsce niższe średnie wydobycie o (-) 0,2 tys. boe/d związane było z planowanymi postojami remontowo-pomiarowymi. W III kwartale rozpoczęto wydobycie ze złoża Miłosław E, rozpoczęto wiercenie 2 otworów poszukiwawczych, kontynuowano akwizycje i analizy danych sejsmicznych, a także prowadzono przygotowania do kolejnych prac. Na aktywach kanadyjskich rozpoczęto wiercenie 6 (2,9 netto) odwiertów, zabiegowi szczelinowania poddano 2 odwierty (1,3 netto), natomiast kolejne 2 (1,6 netto) włączone zostały do produkcji. W rejonie Kakwa rozpoczęto przygotowania do rozbudowy instalacji do wstępnego przerobu gazu oraz kontynuowano projekt budowy instalacji do magazynowania wody. Na obszarze Ferrier kontynuowano prace związane z budową rurociągu do sprzedaży węglowodorów ciekłych. Koncern dysponuje obecnie łącznymi zasobami ropy i gazu (2P) na poziomie 114 mln boe, w tym 11 mln boe w Polsce i 103 mln boe w Kanadzie.

Zgodnie z kierunkami rozwoju określonymi w strategii, Koncern konsekwentnie zwiększa swoje zaangażowanie w segment energetyki w oparciu o kogenerację. Po zakończeniu w II kwartale br. fazy inwestycji nowoczesnego bloku parowo-gazowego we Włocławku, w III kwartale rozpoczęto rozruch turbiny elektrociepłowni w Płocku o mocy 600 MWe. Po oddaniu do użytku inwestycji w Płocku, PKN ORLEN będzie produkował ok. 7 TWh energii elektrycznej, co będzie stanowiło ok. 4,5 proc. łącznej produkcji w Polsce. Wolumen energii elektrycznej wytwarzany w Płocku będzie skierowany do sprzedaży zewnętrznej, w tym do klientów końcowych, natomiast wytworzona para w całości zasili aktywa produkcyjne Grupy ORLEN.

W ostatnim kwartale Koncern osiągnął przepływy z działalności operacyjnej na poziomie 2,9 mld zł, zmniejszając jednocześnie zadłużenie netto o 0,6 mld zł (kw/kw) oraz redukując dźwignię finansową do poziomu 1,7%. W tym okresie, w ramach dywersyfikacji źródeł finansowania, wyemitowano także pierwszą serię kolejnego programu emisji obligacji detalicznych o wartości nominalnej 200 mln zł. Po raz kolejny cieszyły się one bardzo dużym zainteresowaniem rynku – zapisy na obligacje ponad dwukrotnie przewyższały liczbę dostępnych papierów. 19 października br. seria A obligacji zadebiutowała na rynku Catalyst GPW, wpisując się tym samym w długoterminowe plany Koncernu dotyczące rynku papierów wartościowych w Polsce, zakładające znaczący wkład w jego rozwój i aktywizację.

Rekordowe wyniki Orlenu

PKN ORLEN zakończył III kwartał 2017 roku z wynikiem EBITDA wg LIFO ponad 3 mld zł, poprawiając rezultat w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o ponad 800 mln zł. Do osiągniętego wyniku przyczynił się dalszy wzrost wolumenów sprzedaży, o 10% (r/r), rekordowy poziom przerobu ropy naftowej oraz sprzyjające otoczenie makroekonomiczne. Koncern konsekwentnie realizował strategię rozwoju przyjętą w grudniu 2016 roku. Spółka wypłaciła swoim akcjonariuszom najwyższą w historii dywidendę w łącznej wysokości 1,3 mld zł, czyli 3 zł na akcję. Kontynuowano dywersyfikację źródeł finansowania – PKN ORLEN wyemitował pierwszą serię obligacji detalicznych na kwotę 200 mln złotych, z programu obejmującego papiery dłużne na łączną kwotę 1 mld zł. PKN ORLEN znalazł się na 43. pozycji w rankingu 250 największych firm energetycznych na świecie publikowanym przez S&P Global Platts, awansując w ciągu roku o 15 miejsc.

W III kwartale 2017 roku PKN ORLEN osiągnął:

  • 3 mld zł EBITDA wg LIFO
  • 2,9 mld zł przepływów z działalności operacyjnej
  • Wzrost przerobu ropy o 19% (r/r)
  • Wzrost wolumenów sprzedaży o 10% (r/r)
  • Wzrost przychodów o 17% (r/r)

W III kwartale 2017 roku odnotowano wzrost modelowej marży downstream o 2,9 USD/bbl (r/r), przy jednoczesnym wzroście średniej ceny ropy Brent o 6 USD/bbl (r/r) i umocnieniu średniego kursu PLN względem USD i EUR. Na wszystkich rynkach, na których obecny jest Koncern, we wspomnianym okresie odnotowano wzrost konsumpcji oleju napędowego (r/r), w tym na rynku polskim o 14% (r/r). Wyższą konsumpcję benzyn (r/r) odnotowano na rynku polskim, niemieckim i litewskim, przy stabilnym poziomie na rynku czeskim.

Segment downstream Koncernu w III kwartale 2017 roku wypracował wynik EBITDA wg LIFO na poziomie 2,5 mld zł, co oznacza wzrost o 815 mln zł (r/r). Rezultat został osiągnięty dzięki wzrostowi przerobu ropy o 19% (r/r), co przełożyło się na wzrost wolumenów sprzedaży o 11% (r/r), w tym oleju napędowego o 9%, LPG o 21%, olefin o 54%, poliolefin o 217%, nawozów o 20%, PCW o 56% oraz PTA o 17%. Wzrost marż na produktach rafineryjnych, olefinach i tworzywach sztucznych był w części ograniczony ujemnym wpływem niższych marż na poliolefinach, PTA i nawozach oraz umocnieniem kursu PLN względem walut obcych.

Wynik segmentu detalicznego EBITDA wg LIFO w III kwartale 2017 roku utrzymywał się na stabilnym (r/r) poziomie i wynosił 610 mln zł. W tym czasie Koncern odnotował 8% (r/r) wzrost wolumenów sprzedaży. Na rezultat pozytywny wpływ miały wyższe (r/r) marże pozapaliwowe na rynku polskim i czeskim, ograniczone przez spadek (r/r) marż paliwowych na rynku polskim, czeskim i niemieckim. Sieć stacji w Czechach odnotowała wzrost udziałów rynkowych o kolejne 2,3 pp (r/r), przy stabilnych poziomach na pozostałych rynkach. W omawianym okresie PKN ORLEN konsekwentnie rozwijał ofertę pozapaliwową – na koniec III kwartału łącznie funkcjonowały 1753 punkty z ofertą gastronomiczną Stop Cafe,  w tym 1552 w Polsce (z czego 117 ze sklepami w nowym formacie O!Shop) 178 w Czechach i 23 na Litwie. Na początku października br. Koncern udostępnił usługę carsharingu w kolejnych dwóch miastach – Wrocławiu i Poznaniu – tym samym można z niej korzystać już na 50 stacjach paliw. Spółka zapowiedziała również uruchomienie wiosną przyszłego roku 36 stacji rowerowych zlokalizowanych na stacjach paliw w 6 miastach. Projekty te potwierdzają, że Koncern zmierza do budowy uniwersalnego modelu stacji odpowiadającego na różnorodne potrzeby klientów.

W III kwartale 2017 roku Koncern odnotował kolejny wzrost średniego wydobycia o 18% (r/r), osiągając poziom 16,7 tys. boe/d, co przełożyło się na wynik segmentu EBITDA wg LIFO w wysokości 53 mln zł. W Polsce niższe średnie wydobycie o (-) 0,2 tys. boe/d związane było z planowanymi postojami remontowo-pomiarowymi. W III kwartale rozpoczęto wydobycie ze złoża Miłosław E, rozpoczęto wiercenie 2 otworów poszukiwawczych, kontynuowano akwizycje i analizy danych sejsmicznych, a także prowadzono przygotowania do kolejnych prac. Na aktywach kanadyjskich rozpoczęto wiercenie 6 (2,9 netto) odwiertów, zabiegowi szczelinowania poddano 2 odwierty (1,3 netto), natomiast kolejne 2 (1,6 netto) włączone zostały do produkcji. W rejonie Kakwa rozpoczęto przygotowania do rozbudowy instalacji do wstępnego przerobu gazu oraz kontynuowano projekt budowy instalacji do magazynowania wody. Na obszarze Ferrier kontynuowano prace związane z budową rurociągu do sprzedaży węglowodorów ciekłych. Koncern dysponuje obecnie łącznymi zasobami ropy i gazu (2P) na poziomie 114 mln boe, w tym 11 mln boe w Polsce i 103 mln boe w Kanadzie.

Zgodnie z kierunkami rozwoju określonymi w strategii, Koncern konsekwentnie zwiększa swoje zaangażowanie w segment energetyki w oparciu o kogenerację. Po zakończeniu w II kwartale br. fazy inwestycji nowoczesnego bloku parowo-gazowego we Włocławku, w III kwartale rozpoczęto rozruch turbiny elektrociepłowni w Płocku o mocy 600 MWe. Po oddaniu do użytku inwestycji w Płocku, PKN ORLEN będzie produkował ok. 7 TWh energii elektrycznej, co będzie stanowiło ok. 4,5 proc. łącznej produkcji w Polsce. Wolumen energii elektrycznej wytwarzany w Płocku będzie skierowany do sprzedaży zewnętrznej, w tym do klientów końcowych, natomiast wytworzona para w całości zasili aktywa produkcyjne Grupy ORLEN.

W ostatnim kwartale Koncern osiągnął przepływy z działalności operacyjnej na poziomie 2,9 mld zł, zmniejszając jednocześnie zadłużenie netto o 0,6 mld zł (kw/kw) oraz redukując dźwignię finansową do poziomu 1,7%. W tym okresie, w ramach dywersyfikacji źródeł finansowania, wyemitowano także pierwszą serię kolejnego programu emisji obligacji detalicznych o wartości nominalnej 200 mln zł. Po raz kolejny cieszyły się one bardzo dużym zainteresowaniem rynku – zapisy na obligacje ponad dwukrotnie przewyższały liczbę dostępnych papierów. 19 października br. seria A obligacji zadebiutowała na rynku Catalyst GPW, wpisując się tym samym w długoterminowe plany Koncernu dotyczące rynku papierów wartościowych w Polsce, zakładające znaczący wkład w jego rozwój i aktywizację.